amazing anal sex

Biểu mẫu

Mẫu danh mục phương tiện phục vụ công tác kiểm định

logo Luật Hà Trần xin giới thiệu biểu mẫu danh mục phương tiện phục vụ công tác kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của BộLao động - Thương binh và Xã hội.
 
 

Mẫu danh mục tài liệu phục vụ hoạt động kiểm định

logo Luật Hà Trần xin giới thiệu mẫu danh mục tài liệu phục vụ hoạt động kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của BộLao động - Thương binh và Xã hội.
 
 

Mẫu danh sách phân công kiểm định viên

logo Luật Hà Trần xin giới thiệu mẫu danh sách phân công kiểm định viên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của BộLao động - Thương binh và Xã hội.
 
 

Mẫu Giấy công văn đề nghị cấp (cấp lại) chứng chỉ kiểm định viên (Mẫu sô 14)

logo Luật Hà Trần xin giới thiệu mẫu giấy công văn đề nghị cấp (cấp lại) chứng chỉ kiểm định viên ban hành kèm theo Thông tư số 142/2014/TT-BQP ngày 22/10/2014 của Bộ Quốc phòng.
 
 

Mẫu giấy thẻ kiểm định viên (Mẫu số 17)

logo Luật Hà Trần xin giới thiệu mẫu giấy thẻ kiểm định viên ban hành kèm theo Thông tư số 142/2014/TT-BQP ngày 22/10/2014 của Bộ Quốc phòng.
 
 

Mẫu giấy chứng chỉ kiểm định viên (Mẫu số 16)

logo Luật Hà Trần xin giới thiệu mẫu giấy chứng chỉ kiểm định viên ban hành kèm theo Thông tư số 142/2014/TT-BQP ngày 22/10/2014 của Bộ Quốc phòng.
 
 

QUY ĐỊNH MỘT SỐ MẪU GIẤY TỜ VỀ LUẬT SƯ

tin tức luật Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BTP  ngày 16 tháng 01 năm 2015 quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.
 
 

Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2015 được soạn thảo theo luật lao động số 10/2012/QH13 và biểu mẫu do bộ lao động thương binh xã hội ban hành. 
 
 

Trang 1/12