amazing anal sex

Văn bản Luật

Hiến pháp Việt Nam năm 1992

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b         Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.
 
 

Trang 2/2