amazing anal sex

Văn bản Thông tư

Thông tư số 07/2010/TT-BYT hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
 
 

Thông tư số 15/2010/TT-NHNN quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b Ngày 16 tháng 06 năm 2010 ngân hàng nhà nước Việt nam ban hành thông tư số 15/2010/TT-NHNN quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro:
 
 

Thông tư số 132/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b  Ngày 29 tháng 12 năm 2006, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp:
 
 

Thông tư 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn về nhãn hàng hóa

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số     54/2003/NĐ-CP;