amazing anal sex

Thông tin luật sở hữu trí tuệ

Luật xuất bản số 30/2004/QH11

vanbanluat2 Hoạt động xuất bản nhằm giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội, giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam, mở rộng giao lưu văn hóa với các nước, phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh chống mọi tư tưởng và hành vi làm tổn hại lợi ích quốc gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
 

Đăng ký nhãn hiệu thông qua Thỏa ước Madrid

phapluat7 Đăng ký nhãn hiệu thông qua Thỏa ước Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo một trình tự nhất định, được áp dụng với các quốc gia là thành viên của Thỏa ước Madrid. Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được tiến hành tại Văn phòng Quốc tế và trong đơn sẽ chỉ định tới các nước là thành viên của Thoả ước Madrid.
 
 

Nghị định 97 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

vanbanluat2   Nghị định được ban hành  ngày 21/9/2010 quy định hình thức phạt tiền được áp dụng theo khung phạt tiền theo quy định đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính quy định tại điều khoản tương ứng của nghị định này, mức phạt tiền tối thiểu là 500 triệu đồng.
 
 

Luật chuyển giao khoa học công nghệ 80/2006/QH11

luat-chuyen-giao-khoa-hoc-cong-nghe Sự phát triển của khoa học công nghệ góp phần quan trọng cho đất nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế, quyết định được năng lực cạnh tranh của quốc gia đó. Việc đổi mới công nghệ là một yếu tố cần thiết đóng góp cải thiện chất lượng cuộc sống, đảm bảo quốc phòng an ninh quốc gia, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
 
 

Tư vấn bảo hộ tác phẩm tạo hình

bao-ho-tac-pham-tao-hinh Theo Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản  hướng dẫn, tác phẩm tạo hình là tác phẩm được  thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục như: hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và các hình thức thể hiện tượng tự, tồn tại dưới dạng độc bản. Riêng đối với loại hình đồ họa, có thể được thể hiện tới phiên bản thứ 50, được đánh số thứ tự có chữ ký của tác giả.
 
 

Nghị định 85 HDBT ban hành điều lệ về kiểu dáng công nghiệp

nghi-dinh-85       Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng các đường nét, hình khối, mầu sắc hoặc sự kết hợp với các yếu tố trên có thể dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp.
 
 

Hiệp định TRIPS về các khía canh liên quan tới thương mại của Quyền sở hữu trí tuệ

phapluat7         Được ký kết ngày 15/4/1994 có hiệu lực từ ngày 01/01/1995. Hiệp định TRIPS là một điều ước quốc tế đa phương quan trọng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Hiệp định này có hiệu lực và bắt buộc đối với các thành viên trong WTO phải tuân thủ và thực thi. Hiệp định TRIPS có những quy định liên quan đến phạm vi các loại quyền SHTT rộng hơn, bao quát hơn so với các công ước đã tồn tại trước đó.
 
 

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

hiep-dinh-doi-tac-xuyen-thai-binh-duong       Việc tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tạo thuận lợi khá lớn cho việc nâng cao vị thế kinh tế Việt Nam và cả khía cạnh tăng trưởng kinh tế, thương mại. Tuy nhiên, Việt Nam đứng trước những thách thức không nhỏ, trong đó thách thức từ những yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ (SHTT) của TPP sẽ khắc nghiệt hơn nhiều so với WTO yêu cầu nâng cao tiêu chuẩn bảo hộ quyền SHTT.   
 
 

Trang 2/3