amazing anal sex

Mẫu giấy chứng chỉ kiểm định viên (Mẫu số 16)

Luật Hà Trần xin giới thiệu mẫu giấy chứng chỉ kiểm định viên ban hành kèm theo Thông tư số 142/2014/TT-BQP ngày 22/10/2014 của Bộ Quốc phòng.

 

File đính kèm: [Mẫu giấy chứng chỉ kiểm định viên]

 

TỔNG CỤC KỸ THUẬT
BỘ THAM MƯU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

 

…….., ngày… tháng… năm…..

 


Ảnh 3x4
(đóng dấu giáp lai hoặc dấu nổi)

CHỨNG CHỈ KIỂM ĐỊNH VIÊN

Số hiệu:………………..

Họ và tên:…………………….. Ngày sinh:………………………………

Đơn vị đề nghị cấp chứng chỉ:……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ đơn vị:……………………………………………….. Số điện thoại:……………………..

Phạm vi kiểm định: ……………………..……………………..……………………..……………..

STT

Tên đối tượng kiểm định
(Theo danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng)
Giới hạn đặc tính kỹ thuật
(Giới hạn đặc tính kỹ thuật của máy, thiết bị, vật tư mà kiểm định viên có khả năng thực hiện)

1

………………………………………….

 

2

………………………………………….

 

Ngày hết hạn:..................................................................................................................

Cấp lần thứ:.....................................................................................................................

 

 

Đai diện đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 


Để được tư vấn pháp luật, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Luật sư - Giám đốc điều hành
Hà Kim Tâm

Email: luatsu@luathatran.vn

Liên hệ với luật sư: 090 419 0080

Luật sư Trần Thị Tĩnh

Email: tinh@luathatran.vn

Liên hệ với luật sư: 0916 161 621


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 024 32191780