amazing anal sex

Mẫu giấy thẻ kiểm định viên (Mẫu số 17)

Luật Hà Trần xin giới thiệu mẫu giấy thẻ kiểm định viên ban hành kèm theo Thông tư số 142/2014/TT-BQP ngày 22/10/2014 của Bộ Quốc phòng.

Văn bản đính kèm [Mẫu giấy thẻ kiểm định viên (Mẫu số 17)]

(MẶT TRƯỚC)

Tên đơn vị:                                    

Địa chỉ:

Số điện thoại:

LOGO

THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN

Số hiệu:


Ảnh 3x4

Họ tên:........................................................................

Ngày sinh:...................................................................

Chức danh:..................................................................

Ngày hết hạn:..............................................................

 

 

 

Ngày……tháng……năm 20
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

(Số hiệu: Ghi số hiệu quy định tại chứng chỉ kiểm định viên)

 

(MẶT SAU)

 

PHẠM VI KIỂM ĐỊNH

 

 

 

(Phạm vi kiểm định của kiểm định viên trong chứng chỉ)

 

 

 

 

 

Thẻ có kích thước (86mm x 54mm)

 


Để được tư vấn pháp luật, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Luật sư - Giám đốc điều hành
Hà Kim Tâm

Email: luatsu@luathatran.vn

Liên hệ với luật sư: 090 419 0080

Luật sư Trần Thị Tĩnh

Email: tinh@luathatran.vn

Liên hệ với luật sư: 0916 161 621


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 024 32191780