amazing anal sex

Mẫu Giấy công văn đề nghị cấp (cấp lại) chứng chỉ kiểm định viên (Mẫu sô 14)

Luật Hà Trần xin giới thiệu mẫu giấy công văn đề nghị cấp (cấp lại) chứng chỉ kiểm định viên ban hành kèm theo Thông tư số 142/2014/TT-BQP ngày 22/10/2014 của Bộ Quốc phòng.


Tệp đính kèm: [Mẫu giấy công văn đề nghị cấp chứng chỉ kiểm định viên]


…..(1)*…..
……(2)*……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số: ………/……….

……., ngày… tháng… năm……..

 

Kính gửi: ……………………..(3)*…………………………………

Tên đơn vị quản lý kiểm định viên:...........................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................

Điện thoại:…………….. Fax:……………… Email:.............................................đề nghị cấp (hoặc cấp lại) chứng chỉ kiểm định viên cho các cá nhân có tên sau đây:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ học vấn

Kinh nghiệm hoạt động kiểm định

Phạm vi đề nghị

Hình thức cấp chứng chỉ

Ghi chú

Tên đối tượng kiểm định

Giới hạn đặc tính kỹ thuật

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo gồm có:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

Đại diện đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1)* Tên đơn vị quản lý cấp trên;

- (2)* Tên đơn vị kiểm định;

- (3)* Tên Cơ quan quản lý Công tác an toàn, bảo hộ lao động trong Quân đội;

- Cột (8): Ghi rõ cấp lần đầu hoặc cấp lại lần thứ mấy;

- Cột (9): Ghi Số hiệu kiểm định viên (nếu là đề nghị cấp lại).

 


Để được tư vấn pháp luật, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Luật sư - Giám đốc điều hành
Hà Kim Tâm

Email: luatsu@luathatran.vn

Liên hệ với luật sư: 090 419 0080

Luật sư Trần Thị Tĩnh

Email: tinh@luathatran.vn

Liên hệ với luật sư: 0916 161 621


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 024 32191780