cổ đông sáng lập có được chuyển nhượng toàn bộ cổ phần không

Cổ đông sáng lập là người góp vốn cổ phần, tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần.

Khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định:

phapluat7

Đọc thêm...