amazing anal sex

Văn bản Luật

Nghị định 110 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về hoạt động bán hàng đa cấp và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
 

Nghị định 42 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về hoạt động bán hàng đa cấp và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
 

Luật sửa đổi bổ sung điều 126 luật nhà ở số 34/2009/QH12

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b       Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;  Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở số 56/2005/QH11 và Điều 121 của Luật đất đai số 13/2003/QH11.
 
 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật hình sự năm 2009

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b      Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10.
 
 

Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b       Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về giao dịch điện tử.
 
 

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ - Chương II

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b       Điều 1: Mục tiêu, nguyên tắc và phạm vi của các nghĩa vụMỗi Bên dành cho công dân của Bên kia sự bảo hộ và thực thi đầy đủ và có hiệu quả đối với quyền sở hữu trí tuệ trong lãnh thổ của mình.
 
 

Luật hợp tác xã năm 2003

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b        Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hợp tác xã.
 
 

Văn bản luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b      Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
 

Trang 1/2