amazing anal sex

Văn bản Nghị định

Nghị định số 10/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản

logo Ngày 06 tháng 02 năm 2009 Chính phủ quy định nghị định số 10/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản:
 
 

Nghị định số 44/2008/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

Logo Hatran FA Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất như sau:  1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và bổ sung khoản 6 vào Điều 11 như sau: