Văn bản

Nghị định 110 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về hoạt động bán hàng đa cấp và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
 

Nghị định 42 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về hoạt động bán hàng đa cấp và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
 

Thông tư số 07/2010/TT-BYT hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
 
 

Thông tư số 15/2010/TT-NHNN quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b Ngày 16 tháng 06 năm 2010 ngân hàng nhà nước Việt nam ban hành thông tư số 15/2010/TT-NHNN quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro:
 
 

Thông tư số 132/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b  Ngày 29 tháng 12 năm 2006, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp:
 
 

Thông tư 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn về nhãn hàng hóa

3f424cbb-296b-43e6-b50d-534e50b8952b Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số     54/2003/NĐ-CP;
 
 

Nghị định số 10/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản

logo Ngày 06 tháng 02 năm 2009 Chính phủ quy định nghị định số 10/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản:
 
 

Nghị định số 44/2008/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

Logo Hatran FA Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất như sau:  1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và bổ sung khoản 6 vào Điều 11 như sau:
 
 

Trang 1/13