điều kiện phát hành trái phiếu của công ty cổ phẩn

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với mộtphần vốn nợ của tổ chức phát hành. Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán nợ do doanh  nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả gốc, lãi, và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với chủ sở hữu trái phiếu.

cong-ty-co-phan-duoc-phat-hanh-trai-phieu-the-nao

Đọc thêm...