giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn

Đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, việc tăng giảm vốn được quy định cụ thể như sau:

 I.  Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:

 1.  Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

tang-giam-von-dieu-le

Đọc thêm...