tăng

Đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, việc tăng giảm vốn được quy định cụ thể như sau:

 I.  Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:

 1.  Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

tang-giam-von-dieu-le

Đọc thêm...