Thông tin luật doanh nghiệp

Bàn về những điểm mới của luật phá sản năm 2014

logo          Phá sản là hiện tượng kinh tế khách quan trong nền kinh tế thị trường mà hậu quả của nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân doanh nghiệp và những người lao động trong doanh nghiệp mà còn tác động lớn đến các chủ thể khác là chủ nợ, đối tác và các thành phần khác trong nền kinh tế tùy vào quy mô của doanh nghiệp phá sản.
 
 

Những điểm mới trong chính sách thuế

logo  Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
 
 

So sánh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần

vanbanluat2 1. Giống nhau: -        đều có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. - đều hưởng chế độ trách nhiệm hữu hạn. -        Qui chế pháp lí:
 
 

So sánh công ty TNHH một thành viên và hai thành viên

vanbanluat2  Giống nhau   + Đều có tư cách pháp nhân     + Đều chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ của Công ty trong phạm vi vốn góp của mình (Khoản 1 Điều 38 và khoản 1 Điều 63)  + không được phép phát hành cổ phiếu
 
 

So sánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty cổ phần

vanbanluat2  •        Giống nhau:  -        Đều có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí  kinh doanh  -        Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty.  -        Được chuyển nhượng phần vốn góp của mình
 
 

So sánh công ty hợp danh và công ty TNHH 1 thành viên

vanbanluat Tư cách thành viên công ty được hình thành bằng ba con đường: góp vốn vào công ty, mua lại phần vốn góp của thành viên công ty, hưởng thừa kế mà người để lại di sản thừa kế là thành viên công ty.
 
 

So sánh công ty cổ phần và công ty hợp danh

phapluat7 I.Giống nhau: Đều là loại hình doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh của LDN 2005, hoạt động nhằm mục đích kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, có số lượng thành viên nhiều, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 
 

Chính sách phát triển Khoa học - Công nghệ của chính phủ việt nam

phapluat7 Khoa học Công nghệ được xem như một ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam trong những năm tới, được Chính phủ Việt Nam đặc biệt coi trọng phát triển trong những năm qua.
 
 

Trang 2/3