amazing anal sex

Vai trò, nhiệm vụ của ban quản trị nhà chung cư

Theo quy định tại Điều 72 Luật nhà ở; khoản 2 Điều 12 quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định 08/2008/QD-BXD thì ban quản trị nhà chung cư có các quyền và nghĩa vụ sau đây: Luật sư Hà Kim Tâm - Giám đốc công ty Luật Hà Trần
tư vấn về việc thành lập ban quản trị nhà chung cư tại Bản tin Địa ốc 24h


1. Chủ trì Hội nghị nha chung cư; báo cáo hội nghị nhà chung cư kết quả công tác quản lý sử dụng nhà chung cư trong thời gian giữa hai kỳ hội nghị.

2. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người sử dụng nhà chung cư trong việc sử dụng nhà chung cư; kiểm tra đôn đốc người sử dụng nhà chung cư thực hiện đúng Bản nội quy quản lý sử dụng và các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư; tạo điều kiện để doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư hoàn thành tốt nhiệm vụ theo nội dung hợp đồng đã ký kết;

3. Thu thập,tổng hợp ý kiến, khiến nghị của người sử dụng để phản ánh vối doanh nghiệp quản lý vận hành, các cơ quan chức năng, tổ chức cá nhân có liên quan xem xét giải quyết;

4. Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư va hợp đồng bảo trì với doanh nghiệp có tư cách pháp nhân về xây dựng (việc lựa chọn doanh nghiệp này phải được thông qua Hội nghị nhà chung cư); theo dõi, giám sát việc quản lý vận hành và bảo trì nhà chung cư theo nội dung hợp đồng đã ký kết để quản lý vận hành và bảo trì nhà chung cư; nghiệm thu, thanh toán và thanh lý hợp đồng với với doanh nghiệp quản lý vận hành, bảo trì nhà chung cư;

5. Trực tiếp thu hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp quản lý vận hành thu kinh phí vận hành nhà chung cư;

6. Kiểm tra các báo cáo thu, chi tài chính về quản lý vận hành và bảo trì nhà chung cư do doanh nghiệp quản lý vận hành, doanh nghiệp bảo trì thực hiện theo hợp đồng đã ký kết và báo cáo với Hội nghị nhà chung cư.

7. Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong nhà chung cư được giao quản lý;

8. Định kỳ 6 thang 1 lần, Ban quản trị lấy ý kiến của người sử dụng nhà chung cư làm cơ sở đánh giá chất lượng dịch vụ quản lý vận hành của doanh nghiệp quản lý và vận hành nhà chung cư;

9. Thực hiện các công việc khác do Hội nghị nhà chung cư giao;

10. Được hưởng phụ cấp trách nhiệm và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của ban quản trị;

11. Không được tự tổ chức các cán bộ phạn dưới quyền hoặc tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên Ban quản trị.


Để được tư vấn pháp luật, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Luật sư - Giám đốc điều hành
Hà Kim Tâm

Email: luatsu@luathatran.vn

Liên hệ với luật sư: 090 419 0080

Luật sư Trần Thị Tĩnh

Email: tinh@luathatran.vn

Liên hệ với luật sư: 0916 161 621


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 024 32191780

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: